Pravne informacije
03.09.2018.

Uslovi prodaje

Uslovi prodaje Nespresso Srbija

 

1. Definicije

 

Kada se u ovim uslovima pojavljuju sledeći pojmovi:

„Proizvodi“ označavaju proizvode koje Nespresso prodaje.

Nespresso“ označava kompaniju pod nazivom «SF1 coffee doo», distributera NESTLE Nespresso S.A., sa sedištem u Novom Sadu, Srbija, na adresi Kralja Aleksandra 12/3/57 koja kao nosilac franšize „Nespresso“ za teritoriju Srbiju deluje u svoje ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Nespresso“,

«Usluge» označavaju Usluge koje Nespresso pruža svojim klijentima.

2. Osnovni uslovi

Ovi opšti uslovi: (a) upravljaju svim porudžbinama i kupovinama od Nespressa, na bilo koji način. Što se tiče kupovine putem Interneta, pogledajte našu stranicu kako biste pročitali dodatne specifične odredbe, (b) primenjuju se na Vaše učešće kao člana Nespresso Kluba i pružanje Proizvoda i Usluga, (c) mogu biti izmenjeni od strane Nespressa u bilo kom trenutku, slanjem obaveštenja ili objavom na stranicama koje se odnose na Srbiju, a u okviru stranice www.Nespresso.rs.

3. Porudžbine

3.1. Proizvode i Usluge možete poručiti na sledeće načine:

(a) telefonom na broj: 0800 253 253 (besplatan poziv) ili +381 11 44 12 965.

(b) putem Interneta, na web stranici www.Nespresso.rs.

(c) U Nespresso Butiku:

- Delta City, Jurija Gagarina 16, Beograd.

- Ušće shopping centar, Bulevar Mihajla Pupina 4, Beograd od 29.aprila 2019.

-Promenada shopping centar, Bulevar Oslobodjenja 119, Novi Sad od 31.01.2020

3.2. Najmanje pakovanje kafe sadrži 10 kapsula.

3.3. Što se tiče porudžbina koje nisu podnete u maloprodajnim objektima, svaka porudžbina kafe mora biti za količinu od najmanje 50 kapsula i može uključivati bilo kakvu kombinaciju od po više desetina kapsula.

3.4. Sve porudžbine podležu ograničenjima raspoloživosti zaliha. Nespresso će obavestiti kupce što je pre moguće o svakom nestanku zaliha.

3.5. Nespresso zadržava pravo potpunog ili delimičnog odbijanja porudžbine, ili pravo da zatraži avansno plaćanje vrednosti porudžbine, u slučaju otkrivanja slabije kreditne sposobnosti potencijalnog kupca.

4. Isporuka i prihvatanje (isporuke)

4.1. Nespresso će uložiti sve napore kako bi isporučio Proizvode i Usluge na adresu navedenu u Vašoj porudžbenici, u roku od dva (2) radna dana. Isporuka se vrši isključivo za adrese na teritoriji Srbije. Ako, iz određenog razloga ili zbog više sile, gore pomenuto poželjno vreme isporuke ne može biti ispoštovano, bićete blagovremeno obavešteni.

4.2. Ako želite da se isporuka Proizvoda ili Usluga vrši na drugačiji način od onoga kog predviđa Nespresso, takav zahtev morate dostaviti Nespressu i, ukoliko isti bude prihvaćen, platiti sve povezane troškove.

4.3. Vlasništvo nad Proizvodima i svi obuhvaćeni rizici prenose se na Vas u trenutku kada ih primite.

4.4. Obaveštavamo kupce da prilikom isporuke a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta pregledaju paket. Ukoliko je paket oštećen isti ne zaprimati već ga obavezno neotvoren predati kuriru koji je pokušao dostavu. O navedenoj situaciji  odmah nas izvestite na brojeve telefona 0800 253 253 (besplatan poziv) ili +381 11 44 12 965.

5. Vraćanje robe

5.1. Imate pravo na vraćanje bilo koje robe koja Vam ne odgovara u roku od 14 dana od dana prihvatanja isporuke - na način kako je definisano ovde.

5.2. Vi ste odgovorni za proveru količine i kvaliteta robe prilikom isporuke i, u slučaju neispravne ili nesaobrazne robe, dužni ste da o tome odmah, bez odlaganja po prijemu robe obavestite Nespresso. Ako je proizvod koji ste kupili zaista neispravan, Nespresso ga može popraviti ili zameniti ili Vam vratiti novac u skladu sa Vašim zakonskim pravom, na način kako je definisano ovde.

6. Obaveštenje o načinu i prijemu reklamacija

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Prodavac je pravno ili fizičko lice od kog je potrošač kupio robu.

Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od prodavca u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Potrošač izjavljuje reklamaciju na nesaobraznost robe Prodavcu.

Prodavac snosi odgovornost za eventualnu nesaobraznost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji proizvođača.

Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca da se otklone sve nesaobraznosti bez naknade, na prvom mestu popravkom ili zamenom, a zatim da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Svaku popravku ili zamenu Prodavac je obavezan da izvrši u roku od 15 dana odnosno  u roku 30  dana (za tehničku robu) od dana prijema reklamacije (ovaj rok može biti produžen u skladu sa članom 55. Zakona o zaštiti potrošača) i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se ada Potrošač primi odgovor Prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje Potrošača. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor Prodavca na reklamaciju u roku od tri dana od dana prijema odgovora Prodavca, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Ukoliko se Potrošač ne izjasni u propisanom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u roku ili ako Prodavac nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnih neugodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koji se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Rok od dve godine se računa od datuma prodaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a popravka je moguća uz izričitu saglasnost potrošača. Po isteku roka od 6 meseci nesaobraznost robe u trenutku prelaska rizika dokazuje potrošač. Nemogućnost potrošača da dostavi originalnu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

  1. Telefonom na broj: 0800 253 253
  2. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu Prodavca: nespressoclub@sf1coffee.com 
  3. Pisanim putema na adresu: SF1 Coffee doo Novi Sad, Kralja Aleksandra 12/3/57

Prodavac je obavezan da primi izjavljenu reklamaciju Potrošača

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu, predlogom za njegovo rešavanje i rokom u kom će reklamacija biti rešena, a rešenje reklamacije je moguće samo uz prethodnu saglasnost potrošača.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Potrošač dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko Potrošač ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene. Za obaveze Prodavca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Ukoliko Prodavac reklamaciju potrošača odbije kao neosnovanu, Potrošaču će uz odgovor dostaviti I obrazloženje (zašto se reklamacija odbija) uz obaveštenje o mogućnosti vansudskog rešavanja potrošačkog spora i o listi tela (medijatora) kojima se može obratiti radi rešavanja konkretnog spora sa Prodavcem.

Potrošač koji je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu, ima mogućnost vansudskog rešavanja potrošačkog spora tako što podnosi predlog (inicijalni akt) Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, i to čini neposredno, preko pošte ili elektronskim putem.

Prodavac je obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Nespresso aparati su pokriveni zakonskom garancijom od 2 godine koju daju njihovi konstruktori, a u skladu sa posebnim uslovima navedenim u dokumentaciji koja se dobija uz aparat. Za bilo kakva pitanja u vezi sa funkcionisanjem, održavanjem i servisiranjem Vašeg Nespresso aparata nakon prodaje, molimo vas da kontaktirate Nespresso na sledeći broj: 0800 253 253 (besplatan poziv).

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

7. Pravo na odustanak

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014,6/2016 i 44/2018) - dalje: Zakon, kupovina preko ove naše prodajne internet stranice smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: nespressoclub@sf1coffee.com ili na adresu firme:

SF1 COFFEE doo
Kralja Aleksandra 12/3/57
21000 Novi Sad


Ukoliko odustane od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju kupac vraća.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Nespresso prihvata vraćanje samo one robe koja je potpuno nova i u originalnom stanju i ambalaži, uz prateće fakture. Pod takvim uslovima, Nespresso će nadoknaditi iznos plaćen za vraćene proizvode u roku od 14 dana od dana prijema takvih proizvoda.

Obrazac o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Ugovor na daljinu možete preuzeti ovde.

Obaveštenje o pravu na saobraznost

Nespresso“ daje zakonski rok saobraznosti u pogledu nedostataka u materijalima i izradi ovog proizvoda za period od 2 godine. Zakonski rok saobraznosti počinje na datum kupovine i Nespresso će zatražiti stavljanje na uvid originalnog dokaza o kupovini radi utvrđivanja datuma. Tokom ovog perioda, „Nespresso“ će vlasniku besplatno popraviti ili zameniti proizvod ili bilo koji značajan deo u slučaju da se utvrdi da je proizvod neispravan. Kupcu neće biti naplaćena servisna intervencija na proizvodu tokom zakonskog roka sobraznosti bilo da je proizvod popravljen ili zamenjen. Svaka popravka ili zamena biće izvršena u primerenom roku. Saobraznost na popravljene delove trajaće samo tokom neisteklog dela prvobitnog perioda soabraznosti ili za period od šest meseci, u zavisnosti od toga šta je duže. U slučaju zamene neispravnog aparata novim, od datuma zamene teče zakonski rok sobraznosti od 2 godine. Ova zakonska saobraznost se ne primenjuje na bilo kakav nedostatak nastao usled nemara, nesreće, zloupotrebe, ili iz bilo kog drugog razloga izvan kontrole „Nespressa“, uključujući ali ne ograničavajući se na: normalno habanje, nemar ili nepoštovanje uputstva za upotrebu proizvoda, nepropisno ili neadekvatno održavanje, uklanjanje naslaga kalcijuma ili kamenca, priključivanje na neodgovarajući izvor napajanja, neovlašćene izmene ili popravke proizvoda, upotrebu u komercijalne svrhe, požar, udar groma, poplavu ili druge spoljne uzroke. Ova zakonska sobraznost važi isključivo u zemlji gde je uređaj kupljen ili u drugim zemljama gde „Nespresso“ prodaje ili servisira isti model sa identičnim tehničkim specifikacijama. Ova saobraznost smatraće se najvećim opsegom odgovornosti „Nespressa“, bez obzira na uzrok. Izuzev u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonom, uslovi ove ograničene garancije ne isključuju, ograničavaju ili modifikuju, niti dopunjuju obavezna zakonska prava koja se odnose na prodaju proizvoda vama. Ukoliko smatrate da je vaš proizvod neispravan, kontaktirajte „Nespresso“ za dobijanje uputstava o tome gde da ga pošaljete ili odnesete na popravku. Molimo posetite našu internet stranicu www.nespresso.rs kako biste saznali više o „Nespressu“.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 0800 253 253 ili nam pošaljite email na adresu: nespressoclub@sf1coffee.com podatak Vašeg broja računa/otpremnice, i broj dinarskog tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosledjena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, www.nespresso.rs je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno menjati/zahtevati novac u nekom od maloprodajnih objekata, ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

8. Cene proizvoda i načini plaćanja

8.1. Nespresso može promeniti cene Proizvoda i Usluga tako što će potrošače obavestiti na najprikladniji način.

8.2. Vi ćete platiti cenu Proizvoda i Usluga koja važi u trenutku slanja porudžbine.

8.3. Cene uključuju PDV ali ne i troškove prevoza.

8.4. Za porudžbine od 150 ili više kapsula ili za najmanje 1 aparata ili 1 miksera za mleko, isporuka je besplatna. 

8.5. U mogućnosti ste da odaberete jedan od sledećih načina plaćanja:

8.5.1. Fakturisana vrednost se može platiti u gotovini prilikom preuzimanja robe.

8.5.2. Platnom karticom tokom procesa kupovine na sajtu. Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, MasterCard, American Express, DinaCard ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, WSPay, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama WSpay-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Plaćanje je moguće isključivo u valuti RSD. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka. Iznos za koji će Vas račun biti zadužen se dobija konverzijon Vaše valute u RSD prema kursu NBS.Pri zaduženju Vaše kartice, isti iznos se konvertuje u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primenjuju operateri kreditnih kartica.Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u ceni koja je naplaćena od cene iskazane na našem sajtu.

8.5.3. Žiralnom uplatom (za pravna lica) - po prijemu porudžbine poslaćemo Vam instrukcije za plaćanje. Potrebno je da uplata bude izvršena u roku od tri radna dana. Nakon izvršene uplate Vaša porudžbina će biti dostavljena.

8.6. Plaćanja na odloženo bankovnim čekovima se ne prihvata.

8.7. Ako je adresa za isporuku proizvoda drugačija od one koja je navedena na fakturama, tada fakturisane cene moraju biti plaćene pre isporuke. 

9. Učestvovanje u Nespresso Klubu

9.1. Kada Nespresso primi Vašu porudžbinu, Vi automatski postajete član Nespresso Kluba.

9.2. Vaš članski broj u Nespresso Klubu biće naveden na prvoj fakturi koju primite. Kako bismo Vam pružali usluge na najbolji mogući način, molimo Vas da sačuvate ovaj broj za sve Vaše buduće porudžbine.

9.3. Vaše učestvovanje u Nespresso Klubu daje vam pravo da koristite posebne predložene Usluge, poput primanja informacija o novim proizvodima i uslugama koje nudi naša kompanija, učestvovanja na takmičenjima, obaveštavanja o ponudama i drugim povoljnim ponudama.

9.4. Vaše članstvo u Nespresso Klubu ne može se preneti na treće lice.

9.5. Vi ste odgovorni za obezbeđivanje da podaci za kontakt koje dostavite Nespresso Klubu budu ažurni.

10. Odgovornost

10.1. Što se tiče Proizvoda i Usluga, jedina odgovornost Nespressa je ograničena kako je izričito navedeno u ovim Uslovima prodaje. Sve druge odgovornosti su isključene u meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom.

10.2. Nespresso nema nikakvu odgovornost (bilo ugovornu, ne-ugovornu ili drugu) u pogledu bilo kakve direktne, specijalne, posledične ili indirektne štete, uključujući gubitak prihoda koji može rezultirati iz prodaje opisane u ovom tekstu.

11. Zaštita Ličnih podataka

Nespresso ne obelodanjuje nijedan Vaš lični podatak i strogo poštuje povezane zakone o zaštiti ličnih podataka. Politika naše kompanije o zaštiti ličnih podataka je objavljena na našoj web stranici www.Nespresso.rs.

12. Merodavno pravo

Ovi uslovi podležu i moraju se tumačiti u skladu sa zakonima Srbije. Sudovi u Beogradu imaju isključivu nadležnost za rešavanje bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Vas i Nespressa.

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Slični članci

29.
Apr.
2024.
Pravne informacije
15.
Nov.
2018.
Pravne informacije
05.
Oct.
2018.
Pravne informacije