Pravne informacije
03.09.2018.

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja Nespresso web stranice

Hvala Vam što ste posetili ovu web stranicu. Molimo da pažljivo pročitate Uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka upotreba ove web stranice predstavlja prihvatanje Uslova i odredbi navedenih u ovom tekstu.

U okviru ove web stranice, upotreba reči „mi“, „nas“, „naši“ i „Nespresso“ odnosi se na kompaniju SF1 coffee doo, koja kao nosilac franšize „Nespresso” za teritoriju Srbije, deluje u svoje ime i za svoj račun, ali koristi ime brenda „Nespresso”.

 „Vi“ se odnosi na bilo koju osobu koja pristupa i/ili koristi ovu web stranicu.

Obaveštenje o privatnosti na web stranici

Svi lični podaci ili materijal poslati ovoj web stranici podležu uslovima navedenim u Obaveštenju o privatnosti koje se nalazi na ovoj web stranici.

Tačnost, potpunost i pravovremenost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bismo obezbedili tačnost i potpunost informacija na ovoj web stranici, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu tačne ili potpune. Korišćenje i prihvatanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na sopstvenu odgovornost. Saglasni ste da je Vaša odgovornost da nadgledate sve izmene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

Prenos

Bilo koja ne-lična komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i biće tretirani kao nepoverljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo Nespressa i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, obelodanjivanje, prenos, publikaciju, emitovanje i objavljivanje. Pored toga, Nespresso ima slobodu da koristi u bilo koju svrhu (uključujući ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, reklamiranje i plasiranje proizvoda) bilo koje ideje, umetnička dela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva upotreba vršiće se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija takođe garantujete da posedujete vlasnička prava na poslati materijal/sadržaj, da isti ne sadrži klevete i da upotreba od strane Nespressa neće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona sa naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umetničkog dela, pronalaska, razvoja, sugestije ili koncepta dajete saglasnost za objavljivanje iste. Nespresso nije u obavezi da koristi i objavljuje dobijene informacije.

Prava intelektualne svojine

Sva autorska prava, zaštitni znaci i druga prava intelektualne svojine u svim tekstovima, slikama i drugim materijalima na ovoj web stranici su vlasništvo Nespressa ili su uključena uz dozvolu relevantnog vlasnika.

Dozvoljeno vam je da pregledate ovu web stranicu, reprodukujete njene delove štampanjem, preuzimanjem na hard disk ili u svrhu distribucije drugim pojedincima. Ovo može biti učinjeno pod uslovom da ne izvršite povredu svih oznaka autorskih prava i drugih vrsta vlasništva, kao i da takve reprodukcije sadrže zaštitni znak. Nikakva reprodukcija bilo kog dela ove web stranice ne može se prodavati niti distribuirati radi ostvarivanja poslovne dobiti, niti se može modifikovati ili inkorporisati u bilo koji drugi rad, publikaciju ili web stranicu.

Zaštitni znaci, logoi, likovi i uslužne marke (zajedno „Zaštitni znaci“) prikazani na ovoj web stranici pripadaju Société des Produits Nestlé S.A, delu Nestlé Grupe. Ništa sadržano na ovoj web stranici neće se tumačiti kao dodeljivanje bilo kakve licence ili prava korišćenja bilo kog Zaštitnog znaka prikazanog na ovoj web stranici. Vaša upotreba/zloupotreba Zaštitnih znakova prikazanih na ovoj web stranici, ili bilo kog drugog sadržaja na ovoj web stranici strogo je zabranjena, osim kako je predviđeno ovim Uslovima. Takođe vas obaveštavamo da će Nespresso upotrebiti zakonom dozvoljna sredstva radi dalje zaštite svog zakonskog prava intelektualne sredine.

Veze ka drugim web stranicama

Veze na Nespresso web stranicama mogu vas odvesti izvan Nespresso mreže i sistema, a Nespresso ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj, tačnost ili funkciju takvih drugih web stranica trećih lica. Veze se postavljaju u dobroj veri i Nespresso se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve naknadne izmene drugih web stranica od strane trećih lica prema kojima smo postavili vezu. Uključivanje bilo kakve veze prema drugim web stranicama ne podrazumeva prihvatanje od strane Nespressa. Preporučujemo vam da proučite i pažljivo pročitate izjave o pravima i privatnosti na svim drugim web stranicama koje posetite.

Garancije i odricanja od odgovornosti

Korišćenje ove web stranice vršite na sopstvenu i isključivu odgovornost.

Garancije

Korišćenje ove web stranice vam je omogućeno na „kako jeste“ i „kako je dostupno“ osnovi, te shodno tome, Nespresso ne daje nikakve garancije bilo koje vrste, bilo izričite, implicitne, zakonske ili druge (uključujući implicitne garancije utrživosti ili zadovoljavajućeg kvaliteta i pogodnosti za određenu svrhu) uključujući garancije ili tvrdnje da će materijal na ovoj web stranici biti potpun, tačan, pouzdan, blagovremen, bez povrede trećih strana, da će pristup ovoj web stranici biti bez prekida ili bez grešaka ili bez virusa, da će ova web stranica biti bezbedna, da su bilo koji savet ili mišljenje dobijeni od strane Nespressa putem ove web stranice tačni ili da se na njih može osloniti, te se shodno navedenom izričito odriče bilo kakvih tvrdnji ili garancija ili odgovornosti u vezi sa istim.

Imajte na umu da određene jurisdikcije možda ne dozvoljavaju izuzeća implicitnih garancija, te se neki od ovih izuzetaka možda ne odnose na Vas. Proverite lokalne zakone.

Mi zadržavamo pravo ograničenja, suspenzije, ili prekida, bez obaveštenja, Vašeg pristupa ovoj web stranici ili bilo kojoj funkciji ove web stranice ili bilo kojoj funkciji ili delu iste u bilo kom trenutku.

Isključenje odgovornosti

Nespresso i/ili bilo koja druga strana koja učestvuje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proiziđu iz Vašeg pristupa, korišćenja, nemogućnosti korišćenja, promene u sadržaju ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze sa ove web stranice ili u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje preduzmemo ili ne preduzmemo, kao rezultat bilo koje elektronske pošte koju nam pošaljete.

Nespresso i/ili bilo koja druga strana koja učestvuje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice neće se smatrati odgovornom za održavanje materijala i usluga dostupnih na ovoj web stranici, niti za vršenje bilo kakvih korekcija, ažuriranja ili objave novih verzija u vezi sa navedenim. Svi materijali na ovoj web stranici mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

Osim toga, Nespresso se neće smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak nastao zbog virusa koji mogu zaraziti vašu računarsku opremu ili drugu imovinu zbog korišćenja, pristupa ili preuzimanja bilo kakvog materijala sa ove web stranice. Ako odlučite da preuzmete materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.

U najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, izričito se odričete svih žalbi protiv Nespressa, njegovih službenika, direktora, zaposlenih, dobavljača i programera, a koje mogu nastati u vezi sa Vašom upotrebom ove web stranice ili pristupom istoj.

Zabranjena aktivnost

Zabranjeno je da vršite bilo koje delo koje Nespresso prema apsolutnom sopstvenom nahođenju može smatrati neadekvatnim i/ili koje bi se smatralo nezakonitim delom, ili je zabranjeno bilo kojim zakonima koji se primenjuju na ovu web stranicu, uključujući ali ne ograničavajući se na:

- Svako delo koje bi predstavljalo povredu bilo privatnosti (uključujući postavljanje ličnih informacija bez saglasnosti dotičnog lica) ili bilo kojih drugih zakonskih prava lica;

- Korišćenje ove web stranice za klevetu ili optužbe protiv Nespressa, njegovih zaposlenih ili drugih lica, ili delovanje na način koji ugrožava dobru reputaciju Nespressa.

- Postavljanje datoteka koje sadrže viruse, a koji mogu dovesti do oštećenja imovine Nespressa ili imovine drugih lica; i

- Objavljivanje ili prosleđivanje bilo kakvog neovlašćenog materijala na ovu web stranicu, uključujući ali ne ograničavajući se na materijal koji prema našem mišljenju može dovesti do neprijatnosti, štete ili povrede sistema ili bezbednosne mreže Nespressa ili trećeg lica, kao i klevetničke, rasističke, opscene, preteće, pornografske ili druge nezakonite materijale.

Nadležnost i merodavno pravo

ZA WEB STRANICE SPECIFIČNE ZA DATU NACIJU

Nespresso proizvodi, materijali, ponude i informacije koje se nalaze na ovoj web stranici namenjeni su samo korisnicima i/ili kupcima na teritoriji Srbije. Nespresso ne tvrdi da su proizvodi i sadržaj ove web stranice prikladni ili dostupni na drugim mestima izvan teritorije Srbije. Molimo kontaktirajte našeg lokalnog distributera kako biste dobili više informacija o dostupnosti proizvoda u Vašoj zemlji. Proizvodi koji se pojavljuju na ovoj web stranici su samo vizuelni prikazi i kao takvi ne predstavljaju njihovu stvarnu veličinu, boju pakovanja itd.

Vi i Nespresso se slažete da će sve sporovi i tužbe koje proizilaze iz upotrebe ove web stranice biti regulisani zakonom Srbije i spadati pod isključivu nadležnost sudova u Beogradu, Srbija.

Ažuriranje pravnog obaveštenja

Zadržavamo pravo izmene i ispravki ovog obaveštenja. S vremena na vreme pogledajte ovu stranicu kako biste pregledali ove i nove dodatne informacije.

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Slični članci

29.
Apr.
2024.
Pravne informacije
15.
Nov.
2018.
Pravne informacije
05.
Oct.
2018.
Pravne informacije